विधी कक्ष

कायदा

File Type : pdf
File Size : 3702.00 KB
डाउनलोड करा
 
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (विमुक्ता जाती),
नाममात्र जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय वर्ग (जारी करण्याचे नियमन आणि सत्यापन) जाति प्रमाणपत्र कायदा, 2000
 

नियम

File Type : pdf
File Size : 847.00 KB
डाउनलोड करा
 
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती (विमुक्ता जाती),
नाममात्र जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय वर्ग (जारी करण्याचे नियमन आणि सत्यापन) जाति प्रमाणपत्र कायदा, 2000
 

कुमारी माधुरी पाटील जजमेंट

File Type : pdf
File Size : 163.00 KB
डाउनलोड करा