Main content

निविदा संच : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालय मार्फत घेण्यात आलेल्या Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC या कोर्सेसच्या क्षेत्रनिहाय मूल्यांकनासाठी मूल्यांकन संस्थांची निवड / नियुक्ती ई-निविदेव्दारे करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for "Selection of Assessing Bodies for Sector Wise Assessments of Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC Courses conducted by TRTI, Pune

निविदा संच : महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमातींच्या (PVTG) गटांच्या लोकसंख्येच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधन संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडीकरिता ई-निविदाद्वारे प्रस्ताव मागवण्याबाबत
Request for Proposal (RFP) for Selection of Research Partner to study population status of PVTG groups in Maharashtra State

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या एकूण १०० उमेदवारांना अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट ऑनलाईन स्वरुपात शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्त्ता चाचणी स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण साठी निवड व प्रतीक्षा यादी:

Results : ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँक / रेल्वे / कर्मचारी निवड आयोग इ. संस्थामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (दुसरी तुकडी) निवड व प्रतीक्षा यादी

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider to Implement Agriculture Development Plan for Individual Forest Rights Holders

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider Agency for digitization, computerization of information related to development and planning of PVTG

Request for Proposal for Selection of Agency for English Language Development Project for students, teachers and mentors to be implemented in tribal schools of Maharashtra

Request for Proposal for Selection of Coaching Institute for Providing online Coaching on Android Mobile Tablet for Teacher Aptitude and intelligence Test (TAIT) competitive Examination for 100 ST Candidates

Re-Tender : Request for Proposal (RFP) for "Selection of Assessing Bodies for Sector Wise Assessments of Modular Employable Skill (MES)/ NCVET/ MSCVT/SSC Courses”, conducted by TRTI, Pune.

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider for Conducting Status Survey of Sickle Cell Anemia and Issuance of Cards to Tribal Students in Schools and Hostels of Maharashtra

Request for Proposal (RFP) for Design, Develop, Maintain & Run Ecommerce portal for Self Help Groups (SHGS) / Scheduled tribes Artisans of Maharashtra by TRTI, Pune with 2 Years AMC

Invitation for Request for Proposal (RFP) for Creation of Tribal Centre for Sustainable Technology in Nandurbar and Gadchiroli

पुनर्निविदा : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Re-Tender : Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

निविदा संच : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालय मार्फत घेण्यात आलेल्या Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC या कोर्सेसच्या क्षेत्रनिहाय मूल्यांकनासाठी मूल्यांकन संस्थांची निवड / नियुक्ती ई-निविदेव्दारे करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for "Selection of Assessing Bodies for Sector Wise Assessments of Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC Courses conducted by TRTI, Pune

पुनर्निविदा : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी व माहितीकरिता योजनादर्शिका तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Re-Tender : Invitation of Request for Proposals (RFP) for Selection of Service Provider for Designing, Printing and Delivery of Calendars (Yojanadarshika) for Tribal Research and Training Institute, Pune

सामुहिक वनहक्क संवर्धन व व्यवस्थापन या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरिता आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या NGOs आणि ग्रामसभा यांचे मुल्यांकन करणेकरीता सेवापुरवठादार संस्थेची ई-निविदेस्वरे निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for Selection of Agency for Conducting Rapid Assessment of NGOs and Gramsabhas Supported by Tribal Development Department, Govt. of Maharashtra to carry out Community Forest Resource Management Plan

Results : ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँक / रेल्वे / कर्मचारी निवड आयोग इ. संस्थामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (दुसरी तुकडी) निवड व प्रतीक्षा यादी

महाराष्ट्र राज्यात वनहक्क कायदा व पेसा अधिनियमचे "सूक्ष्म नियोजन आणि संसाधन व्यवस्थापन केंद्र स्थापना करण्यासाठी संस्था (सेवा पुरवठादार) निवडीकरिता ई-निविदेद्वारे प्रस्ताव मागविणेबाबत
Request for Proposal for Resource Center for Micro Planning and Resource Management FRA and PESA

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालय नूतणीकरण (Furniture) आणि इतर कामा करिता आर्किटेक्ट फर्म/कंपनी सेवापुरवठादार संस्थेची नियुक्ती ई-निविदेव्दारे निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for Appointment of Architect Firm/Company for development and up-gradation of office (furniture) and Allied Works in TRTI Pune

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या प्रसिद्धी व माहितीकरिता योजनादर्शिका तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for selection of Service Provider for designing, printing and delivery of Calendars (Yojanadarshika)

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणा-या कौशल्य विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम व इतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता Web and Mobile (Android) Application तयार करणेकरिता सेवा पुरवठादार संस्थेची निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for development of Web and Mobile (Android) Application for Skill Development Training Program and allied schemes implemented by TRTI, Pune

RFP : Request for Proposals for Empanelment of Creative Agencies for Event Management, Media Management, Public Relations (PR) and Design Activities for TRTI Pune / Tribal Development Department, Government of Maharashtra

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२१ तयारी करिता प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक मदत देणे योजना:

आदिवासी विकास विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याकरिता ई-निविदा प्रक्रियेमार्फत प्रशिक्षण संस्थांची निवड करणेबाबत
Request for Proposals (RFP) for empanelment of Training Partners for Training Staff of Tribal Development Department, Government of Maharashtra (TDD)

Expression of Interest for Empanelment of Training Agencies for undertaking Placement Linked skill Development Training Programme for the ST youth in the Maharashtra State

Tribal Research and Training Institute (TRTI), Pune is a registered autonomous organization working under the Tribal Development Department, Government of Maharashtra. TRTI Pune mainly works for Socio Economic and Cultural development projects for Scheduled Tribes in Maharashtra. Expression of Interest for Empanelment of Training Agencies for undertaking Placement Linked skill Development Training Programme for the ST youth in the Maharashtra State.

Expression of interest is invited from eligible Training Agencies for empanelment under “Placement Linked Skill Development for the youth of the State in Maharashtra”. Non-NSDC or TDD/MSSDS partners, Industries and Educational and Professional Institutions will also be considered for imparting training under the said training programme. Kindly visit the official website https://mahatenders.gov.in for further details.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, ही एक नोंदणीकृत स्वायत्त संस्था आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अनुसूचित जमातींच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाकरिता विविध प्रकल्प, योजना राबविल्या जातात. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील युवक व युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेकरता सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणेबाबत. याबाबत, सदर कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणा-या सेवा पुरवठादार संस्थेकडून विहित नमुन्यात निविदा मागविण्यात येत आहेत. निविदा संच, प्रकल्पाबाबतचा संपुर्ण तपशील, सेवापुरवठादार संस्थेची अर्हता व पात्रता बाबतचे निकष इ. व तत्सम माहितीकरीता अधिकृत संकेतस्थळ https://mahatenders.gov.in ला भेट दयावी.

Invitation of Expression of Interest (EoI) for agency for conversion of existing films (2-D films) on Tribes in Maharashtra to short film of 2-3 minutes duration each for TRTI Pune

Results : ऑनलाईन टॅबच्या स्वरुपात राष्ट्रीयकृत बँक / रेल्वे / कर्मचारी निवड आयोग इ. संस्थामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (दुसरी तुकडी) निवड व प्रतीक्षा यादी

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या एकूण १०० उमेदवारांना अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट ऑनलाईन स्वरुपात शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्त्ता चाचणी स्पर्धा परीक्षा तयारी प्रशिक्षण साठी निवड व प्रतीक्षा यादी:

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider to Implement Agriculture Development Plan for Individual Forest Rights Holders

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider Agency for digitization, computerization of information related to development and planning of PVTG

Request for Proposal for Selection of Coaching Institute for Providing online Coaching on Android Mobile Tablet for Teacher Aptitude and intelligence Test (TAIT) competitive Examination for 100 ST Candidates

Re-Tender : Request for Proposal (RFP) for "Selection of Assessing Bodies for Sector Wise Assessments of Modular Employable Skill (MES)/ NCVET/ MSCVT/SSC Courses”, conducted by TRTI, Pune.

Request for Proposal (RFP) for Selection of Service Provider for Conducting Status Survey of Sickle Cell Anemia and Issuance of Cards to Tribal Students in Schools and Hostels of Maharashtra

Request for Proposal (RFP) for Design, Develop, Maintain & Run Ecommerce portal for Self Help Groups (SHGS) / Scheduled tribes Artisans of Maharashtra by TRTI, Pune with 2 Years AMC

ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे बँक पि.ओ., एस एस. सी., एल आय. सी., रेल्वे , सरळ सेवा वर्ग II, III, IV, etc. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना (दुसरी बॅच)

ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट ऑनलाईन स्वरुपात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना (दुसरी बॅच)

Invitation for Request for Proposal (RFP) for Creation of Tribal Centre for Sustainable Technology in Nandurbar and Gadchiroli

पुनर्निविदा : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सहा महिने कालावधी मध्ये नामवंत खाजगी शिक्षण संस्थेच्या साह्याने ऑनलाईन अँड्रॉइड मोबाईल टॅबलेट द्वारे युजीसी नेट / सेट (UGC-NET/SET) स्पर्धा परीक्षा मार्गदशन करणे योजना
Re-Tender : Request for Proposal (RFP) for Providing Online Coaching on Android Mobile Tablet for UGC-NET/SET Competitive Exams for 100 ST Candidates

निविदा संच : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालय मार्फत घेण्यात आलेल्या Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC या कोर्सेसच्या क्षेत्रनिहाय मूल्यांकनासाठी मूल्यांकन संस्थांची निवड / नियुक्ती ई-निविदेव्दारे करणेबाबत
Request for Proposal (RFP) for "Selection of Assessing Bodies for Sector Wise Assessments of Modular Employable Skill (MES)/NCVET/ MSCVT/SSC Courses conducted by TRTI, Pune